Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

 

Doradcy metodyczni

 

 

 

Szanowni Państwo, nauczyciele wszystkich typów szkół…


 „Drogi prowadzą zawsze do ludzi.”
Antoine de Saint-Exupery


witamy serdecznie na stronie Doradcy Metodyczni i zapraszamy do korzystania z wiedzy i umiejętności doradców metodycznych, którzy wykonują swoje zadania na rzecz środowiska edukacyjnego zgodnie z priorytetami polityki oświatowej państwa na rok 2017/2018:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 1. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 2. opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
 3. rozwijaniu umiejętności metodycznych;
 4. podejmowaniu działań innowacyjnych.

Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

 1. udzielanie indywidualnych konsultacji;
 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
 3. organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
 4. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek,o której mowa w § 18 ust. 1 p

 

Nauczyciel-doradca metodyczny planuje działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.

 

Marta Choroszczyńska
koordynatorka ds.zespołu doradców metodycznych.

  

 Doradcy metodyczni przy MSCDN Wydział w Warszawie

 

Imie i nazwisko
doradcy
Doradcy metodyczni proponują
- formy doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli
Obszar Kontakt
Izabela
Cieślińska
Doradca metodyczny proponuje..
Izabela Cieślińska
Język polski - szkoły ponadgimnazjalne
z powiatu nowodworskiego
Kontakty
oraz
godziny dyżurowania
Sylwia
Łukasik-Gębska
Doradca metodyczny proponuje...
Sylwia Łukasik-Gębska 
Język polski - szkoły ponadgimnazjalne
z powiatu piaseczyńskiego 
Kalina
Sobczyńska
Doradca metodyczny proponuje…
Kalina Sobczyńska
Język polski 
Halina
Olbryś
Doradca metodyczny proponuje…
Halina Olbryś 
Matematyka- szkoły ponadgimnazjalne
z powiatu piaseczyńskiego
Aneta
Rosłoń-Nowak
Doradca metodyczny proponuje…
Aneta Rosłoń-Nowak 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Zofia
Zawadzka
Doradca metodyczny proponuje...
Zofia Zawadzka 
 Religia 
Mirosław
Łoś
Doradca metodyczny proponuje...
Mirosław Łoś
 Fizyka i matematyka - gmina Czosnów
oraz powiat nowodworski
Agnieszka
Deptuła
Doradca metodyczny proponuje...
Agnieszka Deptuła
 Geografia